biura Kraków

Pracownie projektowe

TAM - Pracownia Monitoringu oraz Pogotowia Technologicznego

Prace prowadzone w pracowni monitoringu oraz pogotowania technologicznego realizowane będą z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania służącego analizom telemetrycznym i termowizyjnym przy pomocy specjalistycznych narzędzi i oprogramowania analitycznego.

TAP - Pracownia Szybkiego Prototypowania (B+R)

Prace prowadzone w pracowni szybkiego prototypowania realizowane będą z wykorzystaniem szczegółowych modeli na bazie specjalistycznych narzędzi do obróbki wielkogabarytowych modeli 3D przy pomocy specjalistycznych skanerów i specjalistycznego oprogramowania.

TA1 - Pracownia Projektowania Rozproszonego

Pracownicy z Pracowni współpracują przy wykonywaniu projektów instalacji i obiektów odzysku i przerobu produktów węglopochodnych. Projektowanie obejmuje między innymi niżej wymienione instalacje:

• Kondensacji (w tym chłodzenie gazu, odwodnienie smoły, elektrofiltry).
• Amoniakalni.
• Absorpcji nisko i wysokociśnieniowej, sprężania gazu.
• Odsiarczania gazu koksowniczego metodą: amoniakalną, katalityczno-sodową i potasowo-próżniową.
• Absorpcji amoniaku i benzolu.
• Regeneracji roztworów płucznych.
• Odfenolowania wód procesowych.
• Hermetyzacji instalacji chemicznych oraz hermetycznego nalewania produktów do cystern.
• Katalitycznego rozkładu amoniaku.
• Produkcji kwasu siarkowego.
• Magazynowania produktów chemicznych.
• Instalacje chemiczne i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce.